Hyzmatlarymyz

Demir ýol arkaly ýük daşamalary

Железнодорожные грузоперевозки

Demir ýol ulaglarynda ýük daşamak diňe bir durnukly bolman, eýsem beýleki daşamak ýollary bilen deňeşdirilende, has çalt we arzan bolup durýar.

Demir ýol daşamalary hyzmatlarynyň edilmeginiň “DAG-DEŇIZ” Hususy kärhanasynyň işiniň başlangyç we ösen ugrydygyny bellemelidir. Şonuň üçin bu gün size wagonlaryň, konteýnerleriň, platformalaryň islendik görnüşleri bilen we GDA ýurtlarynyň çäkleri boýunça islendik aralykda, şeýle hem tutuş dünýä boýunça demir ýol ulaglary bilen ýükleri daşamak (import / eksport / tranzit) üçin giň hyzmatlary hödürläp bileris.

Demir ýol ulaglarynda daşamak boýunça biziň hyzmatlarymyz:

  • Islendik çylşyrymly we görnüşli ýükleri daşamak (şol sanda nebit guýulýan, gabaraly dä, çalt zaýalanýan, ürgün ýükleri we başg.);
  • Ýükleriň hereketine yzygiderli gözegçilik etmek;
  • Iri gabaraly we agyr agramly ýükleri açmak we daşamak üçin shemalary işläp düzmek;
  • Ýükleriň aýry görnüşleri üçin aýratyn ugurlary we ulagly daşamak usullaryny ösdürmek;
  • Ammarlamak.
Kontaktlarymyz
  • +99322267314
  • +99322267453
  • logistics@dag-deniz.com
Sosial ulgamlar
connect us

Biz bilen habarlaşyň