Hyzmatlarymyz

Deňiz ulaglarynda ýükleri daşamak

Deňiz ulaglarynda daşamagy guramagyň taryhy uzak geçmişden başlanýar we ony ýurtlaryň arasynda ýük daşamagyň iň irki görnüşleriniň birine öwürýär. Üstesine-de, ol iň tygşytly usuly. Awia ulaglarynda daşamak ileri tutulýan ugur bolsa-da, deňiz ulaglarynda ýükleri daşamak islendik halkara logistika ulgamynyň möhüm bölegi we optimal harajatlary saýlaýan ýük daşaýjylar üçin iň esasy saýlaw bolup galýar.

Hususy kärhanamyz deňiz ulaglarynda ýükleri islendik ugurda daşamak boýunça ýokary derejeli hyzmatlary ösdürmegi başardy. Biz iň gowy ulag serişdesini we göteriji enjamlary saýlaýarys, ygtybarly gaplamalary üpjün edýäris we ýüküňiziň ýokary hilli we howpsuz daşalmagy üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alýarys.

Bar bolan mümkinçilikleriň kömegi bilen ýüküňiziň hakyky wagtda ýerleşýän ýeri barada Size elmydama habarly bolarsyňyz.

Kontaktlarymyz
  • +99322267314
  • +99322267453
  • logistics@dag-deniz.com
Sosial ulgamlar
connect us

Biz bilen habarlaşyň