Hyzmatlarymyz

Awtomobil ýük daşamalary

Автомобильные грузоперевозки

Häzirki wagtda awtoulaglarda ýükleri daşamak – ýükleri daşamagyň iň köp ýaýran görnüşidir. Ýeterlik derejede ösen we amatly ýol ulgamy ýükleri yklymyň islendik ugruna diýen ýaly awtoulag bilen daşamaga mümkinçilik berýär. Beýleki köp artykmaçlyklaryň arasynda ýükeri awtoulag bilen eltmegiň esasy artykmaçlyklary – tygşytlylyk, ulag ulgamlarynyň tertibinden hereketlilik.

Ýükleri daşamak pudagynda Siziň şahsy islegleriňizi göz öňünde tutup, şu aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris:

  • Ýükleri halkara awtoulaglarda daşamak,
  • Gabaraly däl, kiçi we howply ýükleri daşamak,
  • Şeýle hem daşamagyň ýörite şertlerini talap edýän ýükleri daşamak,
  • Ammarlamak
  • Ekspedirlemek
  • Ammarlarda saklamak

“DAG-DEŇIZ” Hususy kärhanasy Ýewropanyň, GDA-nyň, Gündogar Aziýanyň ýurtlaryna we ýurtlaryndan geografiki ugurlar boýunça ýükleriň halkara ýol daşalmagyny üpjün edýär.

Kontaktlarymyz
  • +99322267314
  • +99322267453
  • logistics@dag-deniz.com
Sosial ulgamlar
connect us

Biz bilen habarlaşyň