Hyzmatlarymyz

Ýükleri howa ulaglary arkaly daşamalar

Biz yhlasly saýlanan daşaýjylar bilen hyzmatdaşlyk edýäris we ýükleri dünýäniň ähli esasy ugurlary boýunça daşaýarys. Biziň bilen siz ýük daşamagyňyzy takyk meýilleşdirip we täjirçilik işiňiziň netijeliligini ýokarlandyryp bilersiňiz. Talaplaryňyza laýyk gelýän eltmek tizligini saýlamaga mümkinçilik berýän çeýe önümleriň giň toplumyny hödürleýäris.

Kontaktlarymyz
  • +99322267314
  • +99322267453
  • logistics@dag-deniz.com
Sosial ulgamlar
connect us

Biz bilen habarlaşyň